Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov opätovne  zvoláva 22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok  26.07.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je opätovne zvolané z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva z dôvodu čerpania dovolenky a pracovných povinností. 

 

Program rokovania  v prílohe

 

Pozvánka na opätovné zvolanie 22. riadneho zasadnutia OZ