Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudina č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v materskej škole, školskom klube detí a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

VZN č. 1 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce