Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov opätovne  zvoláva 23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 31.08.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. 

Program zasadnutia v prílohe.

 

Pozvánka na 23. zasadnutie OZ