DHZ Rudina je jedným z najstarších organizácií v obci, bol založený v roku 1925 a za dobu svojho pôsobenia sa podieľal aj na významných zásahoch.

ČINNOSŤ

Zakladacia listina Dobrovoľného hasičského zboru pochádza z roku 1925. Dobrovoľný hasičský zbor mal v roku 1992 70 členov, z toho 7 žien a 9 dorastencov. Ich hlavným zameraním bola výchovná práca, školenia o preventívnej ochrane pred požiarmi, výcvik a príprav na súťaže. V marci tohto roku bola po veľkej búrke povodeň. Na záchranných prácach sa zúčastnilo 16 požiarnikov, ktorí boli v pohotovosti 2 dni a 2 noci.

Sviatok sv. Floriána si každoročne pripomínajú športovým dňom. Každoročne pred vykurovacím obdobím prevádzajú preventívne prehliadky rodinných domov a verejných budov. V suchých mesiacoch pomáhali zavlažovať kapustu a inú zeleninu. Pri návaloch dažďa odčerpávajú z pivníc vodu.
Pozornosť si zasluhuje práca s mladými, ktorí sa pravidelne zúčastňujú súťaže Plameň. V roku 1994 sa okresné kolo uskutočnilo v našej obci. Zasiahla ich smutná udalosť, vo veku 46 rokov zomrel zaslúžilý dlhoročný člen, v tom čase predseda, Jaroslav Pika.


 

VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY A ZÁSAHY

 • V roku 1995 boli voľby nového výboru. Predsedom sa stal Ján Niník, tajomník Rudolf Jančiga, skladníkom Štefan Šutý. Delegátom na Okresné valné zhromaždenie bol určený Rudolf Jančiga, ktorý bol zvolený i do Okresného výboru DPZ.
 • V roku 1995 počas vysviacky kostola riadili dopravu v obci.
 • V roku 1996 zasahovali pri požiari rodinného domu Imricha Ďuriaša a 17 požiarnikov sa zúčastnilo pri hasení lesného požiaru v Rudine a Oškerde. V tomto roku zomreli zaslúžilí členovia: Ján Bugáň, Štefánia Pokrývková, Martin Tabaček a dlhoročný funkcionár Vincent Niník.
 • V marci 1997 zasahovali pri požiari senníka na RD v Rudine. Zúčastnili sa pri hľadaní strateného chlapca v Nesluši. V máji a júni bolo niekoľko záplav po búrkach, zvlášť v dolnej časti obce. Odstraňovali nánosy bahna z ciest od cintorína po školu. V júli boli veľké záplavy celej obce. Pomáhali pri prácach na strhnutej ceste, tiež pri kultúrnom dome. Na týchto akciách sa zúčastňovalo priemerne 25 členov.
 • V roku 1998 na slávnostnom zhromaždení bolo udelené najvyššie zväzové vyznamenanie najstaršiemu členovi Petrovi Mičianovi pri príležitosti jeho 80. ročného životného jubilea “Zaslúžilý člen DPO SR”.
 • V roku 1999 pri veľkých suchách hliadkovali v lesoch cez soboty a nedele počas celého leta.
 • V roku 2000 si pripomenuli 75. výročie založenia DHZ v Rudine. Slávnostný sprievod nielen našich požiarnikov, ale aj ich priateľov z okolitých obcí, od kultúrneho domu až na futbalový štadión sprevádzala dychová hudba z Kysuckého Lieskovca. Tu prebiehali rôzne súťaže mužov, žien i mládeže. Pri tejto príležitosti bolo udelené vyznamenanie “Za vernosť” požiarnikom: Štefanovi Kopasovi, Rudolfovi Šmatlavovi,st. a Rudolfovi Jančigovi. Pri výstavbe nového cintorína 15 členov odpracovalo 330 hodín. Z ich radov navždy odišli dlhoroční funkcionári Milan Guzma a Ján Žofčík. V tomto roku pre žiakov základnej školy usporiadali putovnú výstavu fotografií, vlajok, odznakov a rôzneho iného požiarnického materiálu. Uskutočnila sa prednáška inštruktora okresného výboru Ľudovíta Hocha. Žiakom bola predvedená požiarna technika, ktorú si mohli aj vyskúšať.
 • 24. júna 2001 boli pri zabezpečovaní dopravnej a poriadkovej služby počas primičnej omše novokňaza Ľuba Vavru. V tomto roku opustil rady najstarší člen, ocenený viacerými vyznamenaniami Peter Mičian. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili hasiči z Rudinky, Rudinskej, Nesluše a Kysuckého Nového Mesta.
 • V roku 2002 bola na požiarnickej zbrojnici inštalovaná nová poplachová siréna. V tomto roku zasahovali pri požiari rodinného domu v Rudinskej. Zaujímavou akciou bola prvá spoločná hasičská omša na sv. Floriána v našom kostole, kde sa zúčastnili i požiarnici z Rudinky, Nesluše a Kys.N.Mesta. Pekným podujatím bola účasť na vysviacke obnoveného kríža nad osadou Bálovia, ktorý vysvätil vdp. Šmelka. V tomto roku sa požiarnici priebežne 13 krát zúčastnili v súťažiach v požiarnickom športe v okrese Kys.N.Mesto a okrese Žilina.
 • Rok 2003 bol pozoruhodný viacerými výraznými aktivitami. Po prvý raz zabezpečovali stráž počas veľkonočných sviatkov pri Božom hrobe v kostole v Rudine. Brigádnicky sa podieľali pri výstavbe fary, likvidovali 4 požiare pri vypaľovaní trávnatých porastov, z ktorých dva zasahovali až do lesa. Pre spoločenské účely bola zakúpená pojazdná vojenská kuchyňa. Svojpomocne sa previedla rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici.
 • V roku 2005 oslávili 80. výročie svojho vzniku.
 • V roku 2007 za zúčastnili na Zimných halových hrách mladých hasičov v Kysuckom Lieskovci. V tomto roku tiež nastáva zmena výboru a predsedom sa stáva Rudolf Šmatlava ml. Po ročnom účinkovaní predsedu vystriedal Ján Niník a v roku sa predsedom stáva Zdenko Stranianek