Lesy v Rudine boli zo Št. lesov odovzdané komisionálne v Dohode o odovzdaní užívania lesov 23.10.1995 Združeniu súkr. a urbár. lesov. Vlastníkov zastupoval vtedajší predseda Viktor Bača. Po zániku pôvodného združenia vznikli Urbár a začiatkom roka 1996 dobrovoľným vstupom cca 290 vlastníkov Združenie súkromných lesov Rudina. Toto bolo zaregistrované na Obvod. úrade v Kys. Novom Meste 29. 2.1996. Členská schôdza vlastníkov 14.4.1996 zvolila 9 členný výbor, 3 členný dozorný výbor a zbor delegátov (40); následne na výborovej schôdzi určili jednotlivé funkcie:

Správna rada:

 • Viliam Pika predseda
 • Ing. Viliam Vavro podpredseda
 • Ing. Pavol Ďurec taj. a účtovník
 • Emil Detko pokladník
 • Otto Veselý strážna služba
 • Július Vavro ref. pre ťažbu a pest. činnosť
 • Vincent Kondrk ref. pre ťažbu a pest. činnosť
 • Lukáš Guzma ref. evidencie vlastníctva v lokalitách
 • František Máček ref. evidencie vlastníctva v lokalitách

Dozorná rada:

 • Darina Ďuratná predseda
 • Irma Pošteková členka
 • Juraj Buček člen

OLH:

 • Miroslav Belica

Združenie, cca 290 členov, obhospodarovalo 246 parciel v 11 lokalitách na cca 217ha. Na prvé činnosti sa členovia združenia poskladali. Za neznámych vlastníkov bola uzatvorená nájomná zmluva medzi SPF SR a Združením s ročným nájmom. Nájomné SPF SR za neznámych vlastníkov (100,-Sk/ha; neskôr už 519,-Sk/ha ) podľa výmery v danom roku sa platilo aj keď sa v danej lokalite naťažilo. Neskôr Združenie prešlo na celoplošné hospodárenie. V roku 2000 sa odčlenilo spoločenstvo Zadky-Korytá; v lokalite Močariská

V 2006 roku na valnom zhromaždení bolo zvolené nové vedenie združenia:

Správna rada: 

 • Matej Matejka predseda
 • Darina Dupkalová ekonóm a pokladník
 • Lukáš Guzma člen
 • Ladislav Martinec člen
 • Vincent Kondrk člen

Dozorná rada: 

 • Darina Ďuratná predseda
 • Irma Pošteková členka
 • Viera Štefanková členka

OLH:

 • Miroslav Belica

V roku 2013 prechádza Združenie na právnu subjektivitu; zaregistrované 12.3.2014 ako Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina. Po ukončení pozemkových úprav sa odčlenili PIESECKÝ v lokalitách Bukovina a Svatvina. V súčasnosti spoločenstvo obhospodaruje cca 200ha lesa a má už cca 700 členov, spôsobené drobením pri dedení ale záujem členov veľmi malý, Činnosti spoločenstva: Na úseku ťažby dreva – spracovanie kalamity, vykonávať prebierky, Na úseku ochrany lesa: včasne spracovávať veternú, podkôrnikovú kalamitu, osadzovať feromónové lapače, upravovať zbližovaním poškodené zvážnice a odvozné miesta, v prípade poškodenia kmeňov a koreňových nábehov zatierať ich pelakolom, vykonávať opatrenia na zamedzenie vzniku požiarov a iných škodlivých činností človeka. Na úseku pestovnej činnosti: zalesňovanie – výsadba sadeníc, ochrana kultúr proti burine vyžínaním, ochrana sadeníc natieraním proti ohryzu lesnou zverou, prerezávky, výsek plevelných drevín, uhadzovanie a spaľovanie resp. vývoz haluzoviny a štiepkovanie z ťažby, budovanie a údržba hraničných bodov a iné.

Na valnom zhromaždení 9. marca 2019 bolo zvolené terajšie vedenie spoločenstva:

Výbor :

 • RNDr .Stanislav Svrček predseda
 • Ing. Stanislav Vavro podpredseda
 • Anton Dupka člen
 • Milan Macek člen
 • Viktor Piesecký člen

Dozorná rada :

 • Vladimír Maršo predseda
 • Kornel Bača člen
 • Veronika Vavrová členka

OLH:

 • Miroslav Belica

Zasadnutia výboru jeden krát mesačne, posledná streda v mesiaci o 15:00 hod. ObÚ Rudin