Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. … zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

Zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2022 - 2026

Poslanci:

Zástupca starostu:

Kontrolór obce

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. ústavný zákon  o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Predseda komisie : Ing. Ján Garbier

členovia komisie : Ing. Anna Mičianová, Ing. Mariana Janáčiková


Finančná komisia:

Predseda komisie : Mgr. Peter Hutyra

členovia komisie : Ing. Iveta Urbanová, Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Zuzana Urbánková, Ing. Eva Slováková


Sociálna komisia:

Predseda komisie: JUDr. Eva Slováková

členovia komisie : Gabriela Klabníková, Mgr. Denisa Kurňavová


Komisia športu a kultúry:

Predseda komisie :

Peter Bača

členovia komisie : Gabriela Klabníková, Pavol Mičian


Stavebná komisia a verejného poriadku:

Predseda: Ing. Peter Macek, PhD.

členovia komisie : Ing. Miroslav Bičanovský, Ing. Dalibor Novotný, Ing. Štefan Orlej, Ján Poštek


Komisia životného prostredia:

Predseda : Michal Malík

členovia komisie: Ing. Tibor Krajč, PhD., Mgr. Denisa Kurňavová 


Komisia pre vybavovanie sťažností:

Predseda: JUDr. Eva Slováková

členovia komisie: Mgr. Peter Hutyra, Ing. Peter Macek, PhD.


 

21 


 

 

1
IkonaMenoDátum
Thumb dokumenty_rudina/Ostatne/Zastupitelstvo/Ostatne-dokumenty/ Ostatne-dokumenty

Otvoriť 0 B 2021-06-14 14. júna 2021 2023-05-08 8. mája 2023
8. mája 2023
Thumb dokumenty_rudina/Ostatne/Zastupitelstvo/Programy-zastupitelstiev/ Programy-zastupitelstiev

Otvoriť 22 MB 2021-06-14 14. júna 2021 2023-05-08 8. mája 2023
8. mája 2023

0

c3ecf8ccb1