Starosta obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  28. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční  v stredu 29.júna 2022 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia OZ v prílohe.

28. zasadnutie OZ