Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 29.11.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. 

Program zasadnutia v prílohe.

 

Program zastupiteľstvo