PhDr. Marián Hutyra

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejná . Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Je štatutárnym orgánom obce.

Starosta rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy…

Starosta si určuje zástupcu, spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.