Profil verejného obstarávateľa

Obec Rudina je podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Rudina
Sídlo: Rudina 442, Rudina, 023 31
Štatutárny zástupca: PhDr. Marián Hutyra
IČO: 00314251
DIČ: 2020553227

Informácia

o uverejnení súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácii v profile verejného obstarávateľa

uverejnená na webovej stránke http://old.rudina.sk/obecny-urad/verejne-obstaravanie/ v súvislosti s prijatím zákona č. 343/2015 Z. z. – Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 18. 04. 2016 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Rudina je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Základné povinnosti verejného obstarávateľa:
Podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona. Podľa § 10 ods. 2 tohto zákona sa musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Dokumentácia:
Podľa §24 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.

Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu:
Podľa §43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uverejňuje dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ uvedie internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.

Podľa §43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uverejňuje súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak.

Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ podľa § 114 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii podľa § 43 ods. 1 odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Súťažné podklady uverejní v profile v deň nasledujúci po uverejnení výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku. Vo výzve na predkladanie ponúk uvedie internetovú adresu:

http://old.rudina.sk/obecny-urad/verejne-obstaravanie/,

na ktorej sú dokumenty podľa prvej vety prístupné.

1
IkonaMenoDátum
Thumb dokumenty_rudina/Verejne-obstaravanie/Koncesie/ Koncesie

Otvoriť 0 B 2021-06-29 29. júna 2021 2023-05-08 8. mája 2023
8. mája 2023
Thumb dokumenty_rudina/Verejne-obstaravanie/Nadlimitne-zakazky/ Nadlimitne-zakazky

Otvoriť 0 B 2021-06-29 29. júna 2021 2023-05-08 8. mája 2023
8. mája 2023
Thumb dokumenty_rudina/Verejne-obstaravanie/Podlimitne-zakazky/ Podlimitne-zakazky

Otvoriť 298.16 KB 2022-02-15 15. februára 2022 2023-05-08 8. mája 2023
8. mája 2023
Thumb dokumenty_rudina/Verejne-obstaravanie/Zakazky-s-nizkymi-hodnotami/ Zakazky-s-nizkymi-hodnotami

Otvoriť 5 MB 2021-12-07 7. decembra 2021 2023-05-08 8. mája 2023
8. mája 2023

0

47d2d6cd17