Združenie vzniklo:

0
30. augusta

Za predsedu združenia bol zvolený  Ing. Ján Garbier

Výbor združenia pracoval v nasledovnom zložení: Gabriela Vladárová, Zuzana Brodňanová, Mgr. Anna Pečalková, Zdenka Sláviková, Ing. Ján Garbier

Združenie sa aktívne podieľalo na organizovaní prípadne spolu-organizovaní rôznych  kultúrnych a spoločenských podujatí poriadaných obcou. V roku 2017 nastala zmena  na poste predsedu združenia a tiež aj v zložení výboru.  Novým predsedom sa stala Gabriela Klabníková,  výbor pracuje v nasledovnom zložení: Zdenka Sláviková, Zuzana Garbierová, Janka Harmečková, Jarmila Marčišová.

Ciele združenia : podpora základnej a materskej školy, v oblasti materiálnej a finančnej s cieľom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí. Zapájanie  nie len deti, ale aj ich rodičov do aktivít poriadaných združením. Získavanie a združovanie finančných prostriedkov, ktoré sú využívané  na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno – vzdelávacieho procesu, úprava a skvalitnenie vonkajšieho v vnútorného prostredia základnej školy , materskej školy a v neposlednom rade organizovanie rôznych aktivít pre deti a rodičov.

Združenie obnovilo tradíciu osláv Oslobodenia obce Rudina, ktoré sa konajú každoročne.  Ďalej pripravuje rozmanité kultúrne, športové a  záujmové podujatia: Deň rodiny, Ples rodičov, Šarkaniádu, výlety na Deň detí, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy, Vianočné tvorivé dielne, Veľkonočné tvorivé dielne, Jesenné tvorivé dielne a mnoho iných.

Podujatí poriadaných združením sa zúčastňujú často celé rodiny. Deti v spoločnosti svojich rodičov trávia spoločne vzácne  a nenahraditeľné chvíle.

Združenie sa zapojilo do viacerých projektových výziev, z ktorých sa podarilo realizovať tieto projekty:

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis : projekt  „Dielňa pre naše deti“ v sume 823,03 €.Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie zariadenia  do novej klubovne, ktorá je využívaná na spoločné stretnutia členov občianskeho združenia, deti a rodičov.

Združenie je registrované ako príjemca 2 % z daní  (tlačivá na stiahnutie)

Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis:  projekt „Spoločne za remeslami“  v sume 450,00 € .Finančné prostriedky boli použité na Veľkonočné tvorivé dielne.

Nadácia SPP: projekt  „Občiansky plátok“ v sume 1 000,00 €. Finančné prostriedky boli použité na sériu krúžkov pre žiakov základnej školy a vydanie časopisu

Nadácia KIA Motors Slovakia:  projekt „Bezpečne na ihrisku“ v sume  4  828,57 €. Zakúpenie florbalových mantinelov na betónové ihrisko v areály základnej školy.