V obci aktívne pôsobí aj Klub dôchodcov, pričom  je zameraný na zmysluplné trávenie voľného času seniorov.

VZNIK

Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vznikla dňa 10.augusta 2007 ako Klub dôchodcov v Rudine, na podnet predsedníčky Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, pani Nadeždy Behúňovej a starostu obce Rudina, p. Lukáša Guzmu. Na zakladajúcom stretnutí bolo prítomných 18 seniorov.


VÝBOR v súčasnom období

 • predseda: Emília Macková
 • tajomník: Vilma Rachnová
 • hospodár: Lýdia Škulcová
 • členovia: Viola Sobolová, Júlia Guzmová
 • revízna komisia: Jarmila Žofčíková, Emília Zjavková, Anton Dupkala

Zloženie prvého výboru (na stiahnutie)


ČINNOSŤ

 • Vlastná činnosť – spoločné stretnutia 1 x mesačne podľa schváleného harmonogramu
 • Spolupráca a účasť na kultúrnych, spoločenských podujatiach poriadaných obcou a občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci
 • Účasť na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach poriadaných okresnou organizáciou JDS Kysucké Nové Mesto a organizáciami v susedných obciach
 • Dobrovoľnícka činnosť

Vlastná činnosť ZO :

 1. Sociálna oblasť : informovanie členov o platných sociálnych, zdravotných a iných právnych predpisoch týkajúcich sa života seniorov. Návštevy chorých členov základnej organizácie
 2. Zdravotná oblasť : organizovanie prednášok, besied s aktuálnou zdravotnou tematikou. Využívanie relaxačných pobytov v kúpeľoch, návšteva termálnych kúpeľov
 3. Vzdelávacia oblasť : organizovanie vedomostných súťaží, kvízov, spoločenských hier.
 4. Kultúrno – športová oblasť: organizovanie športových hier, účasť na kultúrnych podujatiach poriadaných obcou, návšteva divadla, vystúpení hudobných skupín, poznávacie výlety.

Počet členov (na stiahnutie)


Klub je otvorenou organizáciou. Každý po dovŕšení dôchodcovského veku sa môže stať jeho členom.


Harmonogram stretnutí členov (na stiahnutie)