Väčšina obyvateľov obce Rudina je rímskokatolíckeho vyznania. Výstavba kostola sa začala v roku 1990.

VIEROVYZNANIE

V obci je väčšina obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania. Je tu malá skupina ľudí, ktorí sa hlásia k svedkom Jehovovým a skupina ľudí, ktorí sú bez vyznania. Viac ako 98% obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania do roku 1995 navštevovalo bohoslužby v rím. kat. kostole v Kysuckom Novom Meste, nakoľko v obci nebol kostol. Obec patrila do farnosti Kysuckého Nového Mesta. Podľa štatistickej ročenky, zostavenej v dňoch 25. – 26. mája 2001 zo sčítania ľudu, domov a bytov, Rudina má 1597 obyvateľov, z toho rímskokatolíckeho vyznania 1429. Nečudo teda, že sa v Rudine domáhali stavby svojho kostola.


Výstavba kostola

V roku 1990, za účinkovania dp. Milana Krkošku, sa začalo so stavbou božieho chrámu, zasväteného Ružencovej Panne Márii.

Okresný národný výbor v Čadci – odbor územného plánovania posúdil predložený návrh rímskokatolíckeho farského radu v Kys. N. Meste o výstavbe kostola v Rudine podľa §35 a ďalších, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 Stavebného zákona a §8 vyhláška č.85/1976 Zb. dňa 27.augusta 1990 rozhodnutie o výstavbe kostola v Rudine. Pri realizácii bol nápomocný Obecný úrad v Rudine – starosta Jozef Bača a od roku 1994 starosta Lukáš Guzma. Realizáciu výstavby zabezpečoval Farský úrad KNM pod vedením VDP Milana Krkošku, ktorý dal vypracovať projektovú dokumentáciu.

S výstavbou sa začalo svojpomocne. Kostol budovali občania – odborníci a pomocní pracovníci. Dokázali si poradiť s veľmi náročným projektom. Vo farnosti VDP Milana Krkošku vystriedal VDP Ján Šmelka, ktorý pokračoval vo výstavbe. Do kostola boli kúpené 3 zvony, ktoré vysvätil 10.10.1992 biskup František Rábek. Zvony nesú mená svätých: Cyril, Metod a Jozef. 28. januára 1993 kostol vysvätil kardinál Ján Korec. Zasvätil ho Ružencovej Panne Márii.


Výstavba fary

Po odchode Jána Šmelku prichádza do Kysuckej farnosti VDP Anton Mazuch a ten začína s výstavbou fary podľa projektu architektov Ing. arch. Pavla a Soňi Papučíkovcov z Rudiny. Vďaka sponzorom, zbierke veriacich a výraznej podpory starostu obce Lukáša Guzmu a obecného zastupiteľstva bola stavba v plánovanom termíne ukončená. Výrazným prínosom bola materiálna pomoc podnikateľa Milana Papučíka. V roku 2005 sa správcom farnosti Rudina, Rudinská a Rudinka stal VDP František Pekara. Začali sa vykonávať všetky cirkevné obrady – krst, sväté prijímanie a sobáše. 18. mája 2006 sa uskutočnila sviatosť birmovania. Obrad celebroval biskup Viliam Judák, kysucký rodák. Pri bohoslužbách účinkuje spevokol Radosť, pod vedením Ing. Marianny Janáčikovej. Na organe hrajú Julka Guzmová, Zuzana Brodňanová a Jaroslav Gomboš. Prvým kostolníkom bol Milan Martinec st., tiež Lenka Chabanová a neskôr Ján Maslák.


Súčasnosť Farského úradu Rudina

Správca farnosti: Mgr. Peter Králik
Telefón: 041/424 12 87

Farnosť Rudina má aj webovú stránku: farnost-rudina.webnode.sk , na ktorej sa môžete oboznámiť s aktuálnymi informáciami týkajúcich sa života v našej farnosti.


Pohrebné obrady

Výstavba nového Domu nádeje začala v novembri 2014 a ukončená bola 31. júla 2015. Dom nádeje má obradnú miestnosť s kapacitou 56 miest na sedenie, 2 chladiace boxy, miestnosť pre ceremoniára, miestnosť pre pracovníkov pohrebnej služby, sociálne zariadenie.