V prílohe : 

  • Návrh rozpočtu obce Rudina – PRÍJMY  na rok 2022, odhad roky 2023, 2024
  • Návrh rozpočtu obce Rudina – VÝDAVKY na rok 2022, odhad roky 2023, 2024

 

Návrhy rozpočtov sú k nahliadnutiu aj na miestach obvyklých na uverejňovanie. 

 

Návrh rozpočtu PRÍJMY rok 2022 odhad 2023 , 2024

 

Návhr rozpočtu VÝDAVKY rok 2022 odhad 2023 ,2024