V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v MŠ Rudina uskutoční prijímanie detí pre šk. rok 2023/2024 v termíne od 2. 5. 2023 do 31. 5. 2023. Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijímania detí do MŠ: v zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a) deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2023,

b) deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v Rudine.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené:

  1. deti, ktoré dovŕšili 3. roku veku, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími,
  2. v prípade prijímania 2-ročných detí tie, ktoré dovŕšia 3. rok veku do 31. 12. 2023,
  3. súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,
  4. deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti osamelých rodičov a samoživiteľov a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  5. výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky