Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudina č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

VZN 12023strava MŠ,ZŠ