V prílohe : 

“Návrh VZN obce Rudina č. 1/2021 o určení výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a výšky príspevku  na režijné náklady a podmienky úhrady  v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce”.

 

 

Návrh VZN č. 1 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a výšky príspevku ....