Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina oznamuje členom spoločenstva, že dňa 18. júla 2021 v čase od 10,00 do 13,00 hod.sa na futbalovom ihrisku v Rudine budú vyplácať dividendy za hospodársky rok 2019 a 2020. Členom, ktorí nahlásili “správne” číslo bankového účtu budú dividendy odoslané formou prevodu. Kto si nepríde po dividendy v tomto termíne, budú mu odoslané poštou na adresu trvalého pobytu.

V prípade poverenia prevzatia výplat dividend inou osobou ako vlastníkom, je potrebné priniesť originál splnomocnenia poverenej osoby od vlastníka nehnuteľnosti. V prípade nových členov spoločenstva je potrebné priniesť k zaevidovaniu do pozemkového spoločenstva fotokópie dokladov o nadobudnutí do vlastníctva ( kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské konanie a pod.)