Zverejnenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina  z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť : Packeta Slovakia, s. r. o. , Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka 

 

Zverejnenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina z dôvodov hodných osobitného zreteľa