V súlade s ustanovením & 9a ods. 9 písmeno c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje zámer prenájmu časti nehnuteľností v majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Lightnet zverejnenie zámeru-3